Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelsene gjelder for alle avtaler om levering av tjenester fra ATAK A/S i Danmark (ATAK). Enhver avvik fra disse må, for å være gyldig, skriftlig aksepteres av ATAK. 

Inngåelse av avtalen

Etter at en ordre er lagt, mottar kunden en ordrebekreftelse, som beskriver hvilket produkt kunden har kjøpt. Et tilbud som kunden skriftlig eller via e-post bekrefter, aksepteres som gyldig ordrebekreftelse. 

Avtalen gjelder de tjenestene som nevnes i ordrebekreftelsen. Hvis ikke annet følger av tillegget, gir ATAK kunden alle vanlige markedsføringstjenester. Ved motsetninger mellom avtalen og tillegget har tillegget forrang. 

Oppsigelse av avtalen

Alle avtaler hos ATAK har som standard en måneds oppsigelsestid til månedens slutt. Hvis kortere eller lengre varsel er avtalt, vil dette fremgå av tilbudet og/eller ordrebekreftelsen.

Kundens medvirkning, start av arbeid og levering av materiale/informasjon 

ATAK skal sørge for tilgang til de områdene som bidrar til at ATAK kan utføre det avtalte arbeidet, hvis det kreves for de kommende resultatene. 

Hvis ATAK av sikkerhetshensyn ikke kan få tilgang til kundens nettsted, vil ATAK sende de nødvendige endringene til kunden via e-post, og kunden er ansvarlig for å implementere endringene innen 10 arbeidsdager. 

ATAK starter en avtalt oppgave innen fem arbeidsdager. ATAK og kunden kan sammen bli enige om en spesifikk startdato utenfor disse fem arbeidsdagene. Kunden er forpliktet til å levere det etterspurte materialet/informasjonen i tide. Fordi ATAK gir de avtalte timene til den enkelte ansatte, vil personens timer fortsatt bli fakturert, hvis det manglende arbeidet skyldes kundens mangel på levering av materiale/informasjon i tide. 

En rapport/vurdering leveres i løpet av de første tre arbeidsdagene i en ny måned. Hvis samarbeidet har startet etter den 10. i en måned, vil rapporteringen for den aktuelle måneden bli levert sammen med følgende måneds rapportering. Eksempel: Samarbeidet startet den 15. februar. Rapportering sendes senest innen tre arbeidsdager i april.

Konfidensialitet og lagring/utlevering av materiale

Partene skal under og etter samarbeidet behandle intern kunnskap om hverandre konfidensielt og observere ubetinget taushet med hensyn til all informasjon om motpartens forretningshemmeligheter, forretningskonsept, forretningsrelasjoner og andre konfidensielle forhold som kommer til deres kjennskap ved forberedelse, inngåelse og oppfyllelse av avtalen. Personopplysninger er alltid konfidensiell informasjon. 

ATAK lagrer kontrakter og rapporter, samt etter ATAK vurdering brukt materiale til disse i 3 måneder etter leveransen. I denne perioden gir ATAK på forespørsel en kopi av lagret materiale til kunden, forutsatt at ATAK ikke har forfalte fordringer mot kunden. ATAK forbeholder seg retten til å fakturere for kostnader som er oppstått i forbindelse med ekstra utlevering/retur av data. Ved spesielle oppgaver kan ikke fullstendig rapportering av all data gis ut, da deler av arbeidet betraktes som ATAKs interne og konfidensielle arbeidsmetoder. 

Følgende skal behandles konfidensielt hvis det ikke dreier seg om informasjon som er offentlig tilgjengelig: 

  • Informasjon om innholdet i denne databehandleravtalen, 
  • de viktigste tjenestene, 
  • partenes virksomheter, 
  • informasjon som den ene parten har merket som konfidensiell før den andre parten mottok dem, eller som av sin natur eller ellers klart må anses å være konfidensiell. 

Konfidensialitetsforpliktelsen gjelder imidlertid ikke for informasjon 

  • som er eller blir offentlig tilgjengelig, uten at dette skyldes et brudd på en parts konfidensialitetsforpliktelse, eller 
  • informasjon som allerede er i mottakerpartens besittelse uten tilsvarende konfidensialitetsforpliktelse, eller 
  • informasjon som er utviklet uavhengig av den mottakende parten. Alle ansatte hos ATAK har undertegnet en taushetserklæring.

Priser og betalingsbetingelser

Fakturering skjer fra Danmark, og ingen dansk merverdiavgift vil bli lagt til fakturaen.

Kostnader som ATAK har for underleverandører/samarbeidspartnere, eksterne kjøp, reiser og opphold, knyttet til utviklingen av tjenester og samarbeidet generelt, betales av kunden/er ikke inkludert i tjenestens pris og faktureres separat. Hvis et budsjett overskrides betydelig, blir kunden informert så snart som mulig. 

Opphavsrett og bruksrett til verk overføres først til kunden ved betaling av full pris for det aktuelle verket. Hvis kunden bruker verkene før og samtidig unnlater å betale fakturaen, innebærer det en krenkelse av opphavsretten. Med «verk» menes alt som ATAK har produsert for kunden. 

Ved forsinket betaling påløper et gebyr på 2% per påbegynt måned samt en påminnelsesavgift på NOK 100,- for hver påminnelse. 

Opphavsrett/bruksrett til det utførte arbeidet (verkene) – inkludert bl.a. innhold i form av tekst, bilder og videoer, dessuten analyser, rapporter, vurderinger og data – overføres først til kunden når betalingen for varens fulle pris er mottatt. ATAK har full rett til å fjerne verkene med rimelig varsel og frister. Kunden er imidlertid ikke fritatt fra å betale for verkene og vil bli saksøkt hvis kunden ikke betaler for verkene. Når betalingen er mottatt, vil ATAK redegjøre for kostnader for det administrative arbeidet og først etter at betaling for det administrative arbeidet er mottatt, vil ATAK gjenopprette de fjernede verkene.

Fakturering og betalingsbetingelser:

Hvis ingenting annet er angitt i avtalen, faktureres de avtalte beløpene på forhånd. 

Forsømmelse av betalingsforpliktelser: 

Hvis kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, har ATAK full rett til å sette arbeidet på pause, uten at kunden kan gjøre krav mot ATAK. ATAK har også rett til å trekke fra timer som har gått tapt hos spesialister på grunn av kundens forsømmelse. 

Garantier og reklamasjoner

ATAK garanterer i utgangspunktet ikke for spesifikke resultater for visse tjenester, verken under eller etter samarbeidet, hvorfor resultater ikke kan låses til faste priser. Enkelte tjenester kan imidlertid omfattes av en garanti, men garantien må være detaljert bekreftet skriftlig. 

Hvis kunden ønsker å gjøre gjeldende en mangel, skal kunden sende en skriftlig reklamasjon til ATAK direkte etter at kunden er – eller burde være – klar over mangelen, da kunden ellers mister retten til å gjøre gjeldende mangelen. Ingen reklamasjon som gjøres senere enn 8 dager fra fakturadato vil bli betraktet som rettidig. 

ATAK kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle endringer i Googles algoritmer, som kan påvirke kundens plasseringer. Kunden forstår at ATAK ikke er ansvarlig for kundens nettside som helhet, men bare for de endringene som ATAK gjør på siden. ATAK er ikke ansvarlig for endringer fra tredjepart, som kan ha forårsaket reduserte plasseringer for kunden. 

ATAK sørger for at de leverte tjenestene samsvarer med den danske markedsføringsloven (§§ 1-12). Kunden sørger for at annen lovgivning og bransjenormer etc. følges. Kunden informerer skriftlig/elektronisk ATAK i god tid før levering av tjenesten om spesifikke lov- og produktkrav etc., som ATAK skal ta hensyn til. 

ATAK vil alltid sikre at det utførte arbeidet, som har mottatt betaling, forblir intakt. ATAK kan imidlertid ikke holdes ansvarlig og trenger ikke erstatte fjernet eller slettet innhold og/eller lenker, hvis dette skyldes for eksempel opphørte domener, policyer eller andre lignende årsaker. 

Ansvar

I tilfelle forsinkelse, og i tilfelle mangler i det leverte, har ATAK intet ansvar der forsinkelsen eller mangelen skyldes feil i eller skade på produksjonsutstyr, som bevislig har forårsaket forsinkelse eller skade på produksjonen, i tilfelle arbeidskonflikter av alle slag og ellers alle omstendigheter som ATAK ikke har kontroll over, som brann, vannskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, generell varemangel, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud, og andre lignende force majeure-situasjoner. 

I tilfelle forsinkelse eller mangler i det leverte er ATAK ikke ansvarlig for kundens driftsstans (inklusive tap av data), tap av fortjeneste eller andre indirekte tap, inkludert tap som følge av kundens rettslige forhold til tredjepart. Et erstatningskrav mot ATAK kan aldri overstige fakturabeløpet for tjenesten. 

ATAK har intet ansvar for kundens mangel på rett til å reprodusere, mangfoldiggjøre eller publisere skrift, bilder, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningsbetegnelser og annen vareutrustning, inkludert design eller annet som kan være underlagt tredjeparts rettigheter. Hvis ATAK påtar seg ansvar overfor tredjepart på grunn av kundens mangel på rett til å utnytte tredjeparts rettigheter, holder kunden ATAK skadesløs for slik ansvar og rettskostnader. 

ATAK tar alle vanlige tiltak for at data ikke går tapt. Imidlertid har ATAK ikke ansvar for data, hvis data går tapt etter at ATAK har levert den avtalte tjenesten under samarbeidet. 

Ved avslutningen av Google Ads-avtalen opphører din Google Ads-annonsering ikke automatisk, hvis ikke en skriftlig avtale foreligger for dette. 

Lovvalg og forum

Alle tvister avgjøres i henhold til dansk lov med Københavns Byret som forum.

Spesielle tjenester 

Tekstinnhold i forhold til arbeidet med søkemotoroptimalisering og online omdømmestyring.

Det er full konfidensialitet rundt ATAKs tjenester og hvordan tjenestene leveres for ATAKs kunder. Innhold som skapes i forbindelse med arbeidet med søkemotoroptimalisering og online omdømmestyring er indekserbart (kan finnes/indekseres av søkemotorroboter og dermed også tilgjengelig for tredjepart, hvorfor det kan være mulig for tredjepart å knytte sammen ATAK og det utførte arbeidet med kunden.

Webhotell

ATAK er forhandler av webhotell-løsninger. Ved kjøp av webhotell via ATAK inkluderes kunden i prisen support som gjelder driftsstans eller treg responstid på serveren. Andre former for supporttjenester må kunden betale for per halvtime eller kjøpe en spesiell support. 

Hosting tegnes for ett år om gangen og skal av kunden sies opp minst en måned før en ny periode på ett år. Har kunden allerede en webhotell-løsning et annet sted, er det kundens eget ansvar å si opp denne i forbindelse med at det tegnes en ny avtale hos ATAK. Hvis kunden flytter sin løsning fra ATAK til en annen leverandør, får ATAK ikke automatisk beskjed, hvorfor det alltid vil være kundens ansvar å informere ATAK om oppsigelsen. 

Klippekort

Et klippekort er en ordning som inneholder et spesifikt antall forhåndsbetalte timer med rabatt sammenlignet med vår vanlige timepris. Et klippekort utløper 12 måneder etter kjøpsdato. Hvis en kunde ønsker den gjenværende tiden på klippekortet delt før klippekortet er slutt, må dette skje innen 12 måneder fra kjøpsdatoen. Ved ønske om deling strykes rabatten. Den brukte tiden regnes ut fra normal timepris, og det gjenstående beløpet kan deretter betales ut.

Ekstra tjenester

Tjenester som ikke inngår i avtalen eller i disse forretningsbetingelsene, vil bli fakturert separat. Dette inkluderer ekstraordinære rapporter og redegjørelser for det utførte arbeidet. 

Nyhetsbrev fra ATAK

Når du blir kunde hos ATAK, legges din e-postadresse til i ATAKs nyhetsbrev. E-postadresser slettes ikke fra vår database for nyhetsbrev når forholdet mellom ATAK og KUNDE opphører. De som har registrert seg, kan når som helst fjerne sin e-postadresse fra vår database. I alle nyhetsbrev som sendes ut av ATAK, finnes det en lenke til avmelding nederst i nyhetsbrevet. 

Ikrafttreden og endring av forretningsvilkår

Disse forretningsvilkårene, som trer i kraft 1. juni 2013, kan endres når som helst. Den siste versjonen av forretningsvilkårene kan du se på denne siden. Hvis ATAK gjør vesentlige endringer i forretningsvilkårene som innebærer en vesentlig forverring for kunden, kan kunden si opp samarbeidet ved å skriftlig informere ATAK. 

Klausul for ansettelsesbegrensning og bøtebestemmelse

Kunden aksepterer at de ikke vil forsøke å ansette eller tilby ansettelse til noen av ATAKs nåværende ansatte eller ansatte som har forlatt ATAK i løpet av de siste seks månedene. Denne klausulen gjelder i hele avtaleperioden samt i en periode på 12 måneder etter oppsigelse av samarbeidet mellom ATAK og kunden. 

Hvis kunden bryter denne klausulen, samtykker kunden til å betale ATAK en konvensjonell bot som erstatning for det tap og de ulemper som er forbundet med bruddet. Beløpet vil representere en rimelig vurdering av de kostnader og tap som ATAK ville lide ved en slik overtredelse.

 

Personopplysningsbehandlingsbestemmelser

Personopplysningsbehandler

I den utstrekning som ATAK behandler personopplysninger på oppdrag av kunden og i henhold til personvernforordningen er Personopplysningsbehandler, gjelder følgende bestemmelser. 

Omfang og instruksjon 

Personopplysningsbehandlerens behandling av personopplysninger på oppdrag av kunden som den personopplysningsansvarlige skjer ved at Personopplysningsbehandleren leverer produktet som beskrives i ordrebekreftelsen. 

Personopplysningsbehandleren kan bare behandle personopplysninger i henhold til denne instruksjonen for å oppfylle avtalen om tjenesten og kan ikke behandle personopplysningene for andre formål uten samtykke fra den personopplysningsansvarlige.

Instruksjonen kan når som helst endres eller spesifiseres videre av den personopplysningsansvarlige. Før endringer i instruksjonen skal partene diskutere og avtale om implementeringen av endringene, inkludert implementeringstiden og kostnadene. 

Uansett kundeforholdets opphør skal bestemmelsene om taushetsplikt fortsette å gjelde. 

Personopplysningsbehandlerens plikter

Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak

Personopplysningsbehandleren skal, med hensyn til den aktuelle tekniske nivået, implementeringskostnadene, og den aktuelle behandlingens art, omfang, sammensetning og formål samt risikoene av varierende sannsynlighet og alvorlighet for fysiske personers rettigheter og friheter, gjennomføre nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et passende sikkerhetsnivå. 

Personopplysningsbehandleren garanterer overfor den personopplysningsansvarlige at Personopplysningsbehandleren vil gjennomføre de egnede tekniske og organisatoriske tiltakene på en slik måte at Personopplysningsbehandlerens behandling av personopplysninger oppfyller kravene i den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. 

Arbeidsforhold 

Personopplysningsbehandleren skal sikre at de ansatte som behandler personopplysninger for Personopplysningsbehandleren har forpliktet seg til å forbli konfidensielle eller er underlagt en passende lovfestet taushetsplikt. 

Personopplysningsbehandleren skal sikre at tilgangen til personopplysningene begrenses til de ansatte for hvem det er nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle Personopplysningsbehandlerens plikter overfor den personopplysningsansvarlige. 

Dokumentasjon av overholdelse av plikter 

Personopplysningsbehandleren skal, etter skriftlig anmodning fra den personopplysningsansvarlige, dokumentere for den personopplysningsansvarlige at Personopplysningsbehandleren: 

  1. følger instruksjonen. 
  2. følger bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende databeskyttelsesregulering, i den utstrekning det gjelder de personopplysninger som behandles på den personopplysningsansvarliges vegne. I forbindelse med dokumentasjonen skal Personopplysningsbehandleren tilveiebringe all informasjon som er nødvendig for å vise overholdelse av de nevnte forholdene for den personopplysningsansvarlige. 

Personopplysningsbehandleren skal, etter den personopplysningsansvarliges skriftlige anmodning, muliggjøre og bidra til revisjoner, inkludert inspeksjoner, som utføres av den personopplysningsansvarlige eller noen andre som har blitt autorisert av den personopplysningsansvarlige. 

Personopplysningsbehandlerens dokumentasjon av dette skal skje innen rimelig tid.

Sikkerhetsbrudd

Personopplysningsbehandleren skal uten unødig opphold informere den personopplysningsansvarlige om brudd på databeskyttelsen, som potensielt kan føre til utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert spredning av eller tilgang til personopplysningene som behandles for den personopplysningsansvarlige («Sikkerhetsbrudd»). 

Personopplysningsbehandleren skal i denne forbindelse tilveiebringe opplysningene som skal inngå i en melding til tilsynsmyndigheten, i den utstrekning Personopplysningsbehandleren er nærmest til dette. 

Personopplysningsbehandleren bærer kostnadene for denne støtten, i den utstrekning det er nødvendig for å sikre den personopplysningsansvarliges overholdelse av sine plikter i henhold til databeskyttelsesbestemmelsene. 

Bidrag til overholdelse av den personopplysningsansvarliges plikter

Personopplysningsbehandleren skal organisatorisk og teknisk være i stand til å bidra til at den personopplysningsansvarlige kan oppfylle sine plikter i henhold til kapittel 3 i databeskyttelsesforordningen, i den utstrekning Personopplysningsbehandlerens deltakelse kreves. 

Personopplysningsbehandleren bistår den personopplysningsansvarlige med å oppfylle sine plikter i henhold til artiklene 32-36 i databeskyttelsesforordningen, i den utstrekning Personopplysningsbehandlerens deltakelse kreves. Personopplysningsbehandleren har rett til betaling basert på utført tid, for bistand i samsvar med dette punktet.

Den behandlingsansvarliges plikter

Den behandlingsansvarlige skal sikre at instruksen er lovlig med tanke på den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivning. 

Den behandlingsansvarlige skal sikre at instruksen er egnet med hensyn til partenes samarbeid. 

Underdatabehandler

Den behandlingsansvarlige har godkjent at databehandleren kan bruke leverandører for behandling av personopplysninger for den behandlingsansvarlige («underdatabehandler»). Databehandleren skal informere den behandlingsansvarlige om planlagte tillegg eller erstatninger av andre databehandlere, og dermed gi den behandlingsansvarlige mulighet til å innvende mot slike endringer. 

Databehandlerens bruk av underdatabehandleren reguleres av en avtale som sikrer at underdatabehandleren kun behandler data i samsvar med avtalen mellom databehandleren og den behandlingsansvarlige. All kommunikasjon med underdatabehandleren håndteres av databehandleren, med mindre noe annet spesielt avtales. 

Underdatabehandleren kan bare overføre opplysninger til tredjeland hvis det fremgår av avtalen med databehandleren. Hvis underdatabehandleren ikke oppfyller avtalen med databehandleren, kan den behandlingsansvarlige forby bruken av den aktuelle underdatabehandleren. Databehandleren er direkte ansvarlig for underdatabehandlerens behandling av personopplysninger på samme måte som om behandlingen ble utført av databehandleren selv. 

Overføring til tredjeland og internasjonale organisasjoner

Databehandleren kan ikke overføre personopplysninger til tredjeland og internasjonale organisasjoner som ikke dekkes av artikkel 45.1 i databeskyttelsesforordningen, med mindre noe annet skriftlig avtales. 

Avslutning

Bestemmelsene om databehandleren kan bare avsluttes eller oppheves i samsvar med bestemmelsene om oppsigelse ovenfor. 

Ved opphør av bestemmelsene om databehandleren skal databehandleren og dens underdatabehandlere på den behandlingsansvarliges anmodning enten slette eller returnere og slette eksisterende kopier av alle personopplysninger som databehandleren har behandlet for den behandlingsansvarliges regning. Den behandlingsansvarlige kan be om nødvendig dokumentasjon for at dette har skjedd.

 

Oppdatert: 2. august 2023